Blastocystis

Blastocystis (tidigare för Blastocystis hominis) är en vanligt förekommande infektion som kan återfinnas i hela världen och en infektion som inte nödvändigtvis påvisar några symtom. Det har tidigare ifrågasatts om Blastocystis verkligen orsakar skada hos människan. Klart är att vissa individer får kraftiga symtom och andra inga alls vilket kan bero på en rad olika orsaker så som exempelvis när andra samtida infektioner är pågående och immunförsvaret är nedsatt. Hashimotos, sköldkörteln och Blastocystis

Giardia Lamblia

Gardia lamblia är en allmänfarlig infektion enligt smittskyddslagen. Inkubationstiden är mellan 3-25 dygn, och parasiten kan smitta direkt mellan människor både på grund av bristande handhygien samt via sexuellt umgänge. Giardia kan orsaka en tarmsjukdom som kallas Giardiasis. 

Giardia kan återfinnas hos de flesta däggdjur såsom; katt, hund, får och nötboskap. Det rapporteras årligen in ca 1500 fall i Sverige där de flesta har smittats utomlands: Giardia har även förekommit i Sverige genom livsmedels- och vattenburen smitta.

Cryptosporidium Parvum

Infektion med Cryptosparidium parvum är en mer sällsynt förekommande infektion i Sverige där det tidigare trots allt skett ett par större utbrott bland annat i Östersund 2010 med omkring ca 27 000 smittade. Cryptosporidium är en parasit som sprids via

Entamoba Histolytica

Amöbainfektion – Entamoba Histolytica är en mycket smittsam parasitsjukdom som infekterar tarmen och är vanlig i bland annat Asien, Afrika och Sydamerika men är förekommer världen över. Smitta sker framförallt via vatten, föda, i samband med otillräcklig handhygien, sexuell kontakt eller avföringsförorenade föremål. I enstaka fall kan amöbor spridas till andra organ – då vanligtvis till levern. 

Hej 👋

Boka in ett Gratis telefonmöte med oss där vi kan guida dig rätt vid frågor om våra produkter eller tjänster.

Klicka in dig på bokningssajten.

Verifierad av MonsterInsights